» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Rebalans programa uređivanja gradskog građevinskog zemljišta i izgradnje objekata komunalne infrastrukture sa finansijskim planom za 2003. godinu

Akti Grada
22

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Školskog odbora Treće beogradske gimnazije

Akti Grada
23

Rešenje o imenovanju predsednika Školskog odbora Treće beogradske gimnazije

Akti Grada
23

Akt o urbanističkim uslovima za izgradnju stambeno-poslovnih objekata u Bloku 2 na uglu ulica 27. marta i Đušine, na delu građevinske parcele br. 1 (po DUP-u) za objekat 2, formiran od kat. parcela br. 1066/1 i 1067, KO Palilula, spratnost objekta: tri podzemne etaže +P+5+Pk, a za objekat tri formiran od kat. parcela br.: 1068/1, 1069/1 i 1070, KO Palilula, spratnost objekta: tri podzemne etaže+P+1 do P+4

Akti Grada
24

Akt o urbanističkim uslovima za prenamenu poslovnog prostora u stambeni na prvom spratu objekta na građevinskoj parceli koja je formirana od katastarskih parcela 10041/73 i 10041/350 KO Čukarica u ul. Kozačinskog 2

Akti Grada
25

Zaključak o verifikaciji akta o urbanističkim uslovima za prenamenu poslovnog prostora u stambeni na I spratu poslovnog objekta, na građevinskoj parceli koja je formirana od kat. parcela 10041/73 i 10041/350 KO Čukarica, u ulici Kozačinskog broj 2, u Beogradu (korekcija urbanističkih pokazatelja)

Akti Grada
25

Pokazatelj rasta cena na malo u novembru 2003. godine

Akti Grada
25

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
25

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merama za utvrđivanje i ugovaranje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
26

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju urbanističkih planova i delova urbanističkih planova koji se mogu primenjivati do donošenja novih urbanističkih planova

Akti gradskih opština Barajevo
26

Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
27

Rešenje o obrazovanju konkursne komisije za stipendije studenata i apsolvenata sa područja opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
27

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora i nadzornih odbora JKP „10. oktobar”, Direkcije za građevinsko zemljiš te i izgradnju opštine Barajevo i Nadzornog odbora JP za informisanje „Barajevo”

Akti gradskih opština Barajevo
27

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora JP za informisanje „Barajevo”

Akti gradskih opština Barajevo
27

Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na dopune i izmene Cenovnika usluga JKP „Parking servis” za parkiranje vozila u višeetažnim parking prostorima, u podzemnom parking prostoru „Vukov spomenik”, u boks garažama, na posebnim, povremenim, sezonskim, opštim i parkiralištima po ugovoru

Ispravke