» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Odluka o privremenom finansiranju grada Beograda za 2004. godinu

Akti Grada
1

Odluka o privremenom utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i privremenom utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2004. godini

Akti Grada
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o privremenim pravilima i uslovima za izdavanje odobrenja za izgradnju i upotrebnu dozvolu za objekte izgrađene, odnosno rekonstruisane bez građevinske dozvole do 13. maja 2003. godine

Akti Grada
2

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini grada Beograda i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti Grada
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Gradskoj upravi

Akti Grada
5

Odluka o izmeni Odluke o postavljanju privremenih objekata za obavljanje menjačkih poslova na javnim površinama

Akti Grada
6

Odluka o izmeni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Beograd

Akti Grada
6

Rešenje o davanju saglasnosti na statut prodajne galerije „Beograd” iz Beograda, Kosančićev venac broj 19

Akti Grada
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama statuta Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP

Akti Grada
6

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenog prirodnog dobra „Dva stabla atlaskog kedra i jednog stabla himalajskog kedra” u Palackovoj ulici br. 6 u Beogradu

Akti Grada
6

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih škola

Akti Grada
13

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školsih odbora u jednom broju srednjih škola

Akti Grada
16

Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje uslova i sprovođenje konkursa po programu podrške talentovanim srednjoškolcima i studentima Beograda

Akti Grada
17

Rešenje o otvaranju konsolidovanog računa trezora grada Beograda, otvaranju podračuna trezora, gašenju računa direktnih korisnika buyeta i određivanju lica za upravljanje gotovinskim sredstvima računa trezora

Akti Grada
17

Uputstvo o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenja ukupnih javnih sredstava buyeta grada Beograda

Akti Grada
19

Zaključak o izmenama i dopunama interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
19

Odluka o privremenom finansiranju opštine Stari grad u 2004. godini

Akti gradskih opština Stari grad
19

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine opštine Stari grad Snežani Vlajković-Jablanović

Akti gradskih opština Stari grad
20

Zaključak o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
20

Rešenje o izmeni Rešenja o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga za isporuku vode, grejanje i iznošenje smeća JPKP „Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Odluka o utvrđivanju osnovice, stopa i načina plaćanja članarine (doprinosa) Privrednoj komori Beograda u 2004. godini

Akti javnih komunalnih preduzeća
22

Ispravka Odluke o izmeni i dopuni Odluke o Gradskoj upravi

Ispravke
22

Ispravka Odluke o određivanju urbanističkih planova koji u celini ili u delovima nisu u suprotnosti sa Zakonom o planiranju i izgradnji

Ispravke
22

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole za dizajn kože

Ispravke
22

Ispravka Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj”, Obrenovac

Ispravke