» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda iz Beograda, Kalemegdan br. 14

Akti Grada
1

Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na područ ju grada Beograda u periodu od 15. novembra 2009. godine do 15. marta 2010. godine (u zimskim uslovima)

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela centralne zone – prostorna celina opštine Vračar, za područje između ulica: Južni bulevar, Maksima Gorkog i Gospodara Vučića i katastarskih parcela 4194/82, 4194/99, 4194/81, 4194/11, 4194/52, 4194/56, 4194/57 KO Vračar

Akti Grada
3

Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
4

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Zemun i platama, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
7

Odluka o Javnom pravobranilaštvu gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o pružanju pravne pomoći u gradskoj opštini Zemun

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o prestanku važenja Odluke o obrazovanju, organizaciji i delokrugu rada mesnih kancelarija na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
12

Odluka o načinu rada i načinu utvrđivanja stavova zbora građana u gradskoj opštini Zemun

Akti gradskih opština Zemun
13

Odluka o osnivanju i izdavanju „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
14

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće u posebnim naseljenim mestima gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
14

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
14

Odluka o izmenama Odluke o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju u posebnim naseljenim mestima na teritoriji opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
15

Odluka o izmenama Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora kojim upravlja i gazduje JP „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
15

Odluka o izmenama Odluke o pijacama kojima upravlja JP „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
15

Odluka o izmenama Odluke o ustanovljenju javnih priznanja gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
16

Odluka o izmenama Odluke o ustanovljenju javnog priznanja „Povelja majci”

Akti gradskih opština Zemun
16

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju „Fonda male Milice Rakić iz Batajnice”

Akti gradskih opština Zemun
16

Rešenje o izmenama Rešenja o osnivanju Javnog preduzeća

Akti gradskih opština Zemun
17

Rešenje o obrazovanju Komisije za spomenike i nazive ulica i trgova

Akti gradskih opština Zemun
17

Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje stambenih potreba boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

Akti gradskih opština Zemun
18

Rešenje o razrešenju članova Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti borač ko-invalidske zaštite

Akti gradskih opština Zemun
18

Rešenje o imenovanju članova Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti borač ko-invalidske zaštite

Akti gradskih opština Zemun
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora „Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Rešenje o utvrđivanju naziva ulice u Mesnoj zajednici „Županjac”

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o prestanku mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
19

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
19

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
19

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
19

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
20

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
20

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju opštinske stipendije za studente

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Rešenje o promeni naziva ulica u KO Velika Ivanča

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta pozorišnog festivala

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta „Šumadijskih metafora”

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta „Likovne kolonije”

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
22

Odluka o petoj izmeni Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac