» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Pravilnik o dopuni Pravilnika o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža na kojima je nosilac prava korišćenja grad Beograd

Akti Grada
1

Program potreba za auto-taksi prevozom u gradu Beogradu za period od 2010. godine do 2014. godine

Akti Grada
1

Rešenje o osnivanju Budžetskog fonda za poljo privredno zemljište grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o cenama usluga za izvršenje programa u delatnosti društvene brige o deci u Beogradu

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Turističkoj organizaciji Beograda

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica, iz Beograda, ul. Miška Kranjca br. 7

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravil nik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta zaposlenih Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Akti Grada
4

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
4

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije za izgradnju objekata i vodova sistema daljinskog grejanja u Beogradu

Akti Grada
5

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije mreže osnovnih škola na prostoru Generalnog plana Beograda i delova opština Voždovac, Zemun i Palilula

Akti Grada
6

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije šireg područja uz ulicu Bojvode Stepe, opština Voždovac

Akti Grada
7

Rešenje o izboru Berifikacionog odbora Skup-štine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
7

Odluka o verifikaciji mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o izboru predsednika Skupštine grad ske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skup štine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skup štine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
9

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne ko misije gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
9

Odluka o prestanku mandata odbornika Skup štine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
9

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skup štine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
10

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
10

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
10

Rešenje o izboru Beća gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
11

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skup štine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
11

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca grad ske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
11

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca grad ske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
11

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobra nioca gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
11

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobra nioca gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
11

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobra nioca gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
12

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobra nioca gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
12

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobra nioca gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
12

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobra nioca gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
12

Rešenje o razrešenju građanskog branioca – om budsmana gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
12

Rešenje o izboru zaštitnika građana gradske op štine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
13

Rešenje o razrešenju zamenika građanskog brani oca – ombudsmana gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
13

Rešenje o izboru zamenika zaštitnika građana gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
13

Rešenje o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Voždovac
13

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
14

Rešenje o razrešenju direktora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
14

Rešenje o razrešenju zamenika direktora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
14

Rešenje o imenovanju zamenika direktora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
14

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora JP „Po slovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
14

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
15

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora JP „Po slovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
15

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
15

Rešenje o razrešenju direktora Centra za kultu ru i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
15

Rešenje o imenovanju direktora Centra za kultu ru i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
15

Rešenje o razrešenju zamenika direktora Cen tra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
16

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Cen tra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
16

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
16

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
16

Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
16

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
17

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
17

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
17

Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
17

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o razrešenju direktora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
18

Poslovnik Izborne komisije gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
20

Pravilnik o davanju u zakup privremenih objekata – kioska na javnim površinama koji su u svoji ni JP „Poslovni prostor – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
25

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Ispravka Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora škole za dizajn tekstila, Beograd

Ispravke
25

Ispravka Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole „Beograd”, Beograd

Ispravke