» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o utvrđivanju Programa o izmenama Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2010. godinu sa Programom

Akti Grada
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o organizaciji i sis te ma ti zaciji poslova Centra za kulturu Sopot, iz Sopota, Kosmajski trg br. 7

Akti Grada
4

Rešenje o davanju saglasnosti Preduzeću za od ržavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar” na Odluku o cenama dimničarskih usluga u sistemu objedinjene naplate sa Odlukom

Akti Grada
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Cenovnika usluga Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane” sa Odlukom

Akti Grada
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Dopunu cenovnika usluga JKP „Parking servis” za parkiranje u višeetažnim parking prostorima, podzemnom parking prostoru „Bukov spomenik”, garažama sa rezervisanim parking mestima, na posebnim, povremenim i parkiralištu po ugovoru „Ada Ciganlija” sa Dopu nom cenovnika

Akti Grada
6

Rešenje o nepristupanju strateškoj proce ni uti caja na životnu sredinu Izmene i dopu ne Plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac, blok između ulica: Karađorđeve, Pariske i ulice Belike stepenice, gradska opština Stari grad

Akti Grada
7

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne re gu lacije dela stambenog naselja Staro naselje u Zelezniku, gradska opština Čukarica

Akti Grada
8

Pokazatelj rasta cena na malo u septembru 2010. godine

Akti Grada
8

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
9

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Kalini Kovačević

Akti gradskih opština Zemun
9

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Dejanu Stankoviću

Akti gradskih opština Zemun
9

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Novici Beličkoviću

Akti gradskih opština Zemun
9

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna prof. dr Stevi Plješi

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna porodici Jelić – JU grupi

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Miroljubu Mosuroviću

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna protojereju stavroforu Jovanu Koševiću

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Bojislavu Basoviću

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Dragoljubu Kočoviću

Akti gradskih opština Zemun
11

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Zvonimiru Biru

Akti gradskih opština Zemun
11

Odluka o dodeli Povelje o javnom priznanju sa medaljom – počasni građanin Zemuna NJ. E. Arturu Kolu

Akti gradskih opština Zemun
11

Odluka o dodeli Povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna Biblioteci „Sveti Sava”

Akti gradskih opština Zemun
11

Odluka o dodeli Povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna Farmaceutskoj kompaniji „Galenika” a. d. – 11

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
12

Odluka o izradi strategije razvoja gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
12

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Rakovica za 2010. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
17

Odluka o dodeli javnih priznanja gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
17

Odluka o rebalansu budžeta opštine Grocka za 2010. godinu

Akti gradskih opština Grocka
23

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
24

Odluka o izmeni Odluke o izdvajanju organizacione jedinice „Bodovoda i kanalizacije” iz sastava Javnog komunalnog stambenog preduzeća „Grocka” i osnivanju posebnog javnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
24

Odluka o povećanju osnivačkog kapitala

Akti gradskih opština Grocka
24

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKSP „Grocka” o povećanju cena komunalnih usluga sa Odlukom i cenovnicima

Akti gradskih opština Grocka
26

Odluka o kandidovanju projekata za finan si ranje izgradnje, rekonstrukcije, odnosno adaptacije objekata od javnog značaja u 2010/2011. godini

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
27

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
27

Odluka o ustanovljenju manifestacije „Susreti sela”

Akti gradskih opština Mladenovac
27

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
31

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju opštinske stipendije za studente

Akti gradskih opština Mladenovac
32

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
33

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
33

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
33

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
34

Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja opština Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
34

Odluka o izmeni Odluke o Upravi gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
35

Četvrta odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2010. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
40

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
40

Zaključak o izmeni i dopuni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
41

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole „Josif Marinković”, Beograd

Ispravke
41

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole, Sopot – 41

Ispravke