» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti Gradskom saobraćajnom preduzeću „Beograd” na Cenovnik naknada prevoza putnika u gradskom saobraćaju u integrisanom tarifnom sistemu (ITS) na području grada Beograda sa Cenovnikom

Akti Grada
2

Rešenje o izmeni Rešenja o visini premije za mleko u 2010. godini

Akti Grada
3

Rešenje o izmeni Rešenja o visini premije za nabavku i odgoj prvotelkinja u 2010. godini

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za kulturu Lazarevac, iz Lazarevca, ul. Hilandarska br. 2

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravil nik o izme nama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj or ganizaciji i sistema ti zaciji poslova u Dečjem kulturnom centru Beograd, iz Beograda, ul. Takovska br. 8

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Novog avalskog puta od Kumodraške ulice do Kružnog puta, gradska opština Voždovac

Akti Grada
5

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije građevinskog područja naselja Ripanj, gradska opština Voždovac

Akti Grada
6

Odluka o utvrđivanju prestanka funkcije predsednice Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Odluka o izmenama Statuta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Ustanove rekreativno-obrazovni centar „Vračar”, Beograd – 7

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o orga nizovanju Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sport ski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za rešavanje stambenih potreba i novčanog davanja u jednokratnom iznosu borcima, vojnim invalidima i porodicama palih boraca

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Izveštaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta gradske opštine Zvezdara za period januar–septembar 2010. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
15

Odluka o prestanku mandata odbornika Skup štine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skup štine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Odluka o četvrtom dopunskom budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2010. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Beća gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Rešenje o razrešenju člana Beća gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Stari grad za 2010. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
23

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad – 23

Akti gradskih opština Stari grad