» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 41-2024, izdat 2024-04-19
veličina 197.14 Kb
1

Odluka o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – prečišćen tekst

Akti Grada
3

Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata – prečišćen tekst

Akti Grada
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o nivou cena pogrebnih usluga

Akti Grada
6

Urbanistička dozvola za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na građevinskoj parceli formiranoj od kat. parcele 446, dela kat. parcele 443 i dela kat. parcele 278 sve KO Beograd-1 u ulici Skender Begovoj br. 4, opština Stari grad, spratnosti P+4+Pk, BRGP nadzemnih etaža oko 1.500 m²

Akti Grada
12

Rešenje o izmeni Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2002. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
12

Odluka o privremenom finansiranju opštine Stari grad u 2003. godini

Akti gradskih opština Stari grad
13

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine opštine Stari grad Miljanu Medenici

Akti gradskih opština Stari grad
13

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
13

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
13

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
14

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
14

Lista kandidata za izbor predsednika opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
14

Rešenje o dopuni liste kandidata za izbor predsednika opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
15

Rešenje o utvrđivanju Zbirne liste za izbor odbornika u SO Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
19

Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju Zbirne liste za izbor odbornika u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
19

Rešenje o izboru predsednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o utvrđivanju broja članova Izvršnog odbora Skupštine opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Rešenje o izboru članova Izvršnog odbora Skupštine opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Rešenje o razrešenju Zorana Radivojevića dužnosti direktora JPKP „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Rešenje o potvrđivanju Rešenja Izvršnog odbora Skupštine opštine Lazarevac kojim se razrešava Zoran Radivojević dužnosti direktora JPKP „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Rešenje o imenovanju Milana Nikolića za v.d. direktora JPKP „Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Rešenje o potvrđivanju Rešenja Izvršnog odbora Skupštine opštine Lazarevac kojim se imenuje Milan Nikolić za v.d. direktora JPKP „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Rešenje o razrešenju Milana Nikolića vršenja dužnosti direktora JPKP „Lazarevac” Lazarevac – 937

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Rešenje o potvrđivanju Rešenja Izvršnog odbora Skupštine opštine Lazarevac kojim se razrešava Milan Nikolić vršenja dužnosti direktora JPKP „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Rešenje o imenovanju Drage Markovića za direktora JPKP „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Rešenje o potvrđivanju Rešenja Izvršnog odbora Skupštine opštine Lazarevac kojim se imenuje Dragi Marković za direktora JPKP „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Rešenje o razrešenju Slobodanke Jevremović dužnosti predsednika Upravnog odbora JPKP „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Rešenje o potvrđivanju Rešenja Izvršnog odbora Skupštine opštine Lazarevac kojim se razrešava Slobodanka Jevremović dužnosti predsednika Upravnog odbora JPKP „Lazarevac” Lazarevac 938

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Rešenje o imenovanju Vladimira Jovanovića za predsednika Upravnog odbora JPKP „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Rešenje o potvrđivanju Rešenja Izvršnog odbora Skupštine opštine Lazarevac kojim se imenuje Vladimir Jovanović za predsednika Upravnog odbora JPKP „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Fonda za stipendiranje studenata i postdiplomaca opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Rešenje o potvrđivanju Rešenja Izvršnog odbora Skupštine opštine Lazarevac kojim se imenuje Upravni odbor Fonda za stipendiranje studenata i postdiplomaca opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora JP Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora JP Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora JP Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora JP Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o razrešenju direktora JP Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o imenovanju direktora JP Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o razrešenju dva člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o razrešenju dva člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora JP za informisanje „Radio Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o razrešenju tri člana Upravnog odbora Fonda za korišćenje sredstava od naknade za korišć enje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i uglja opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o imenovanju tri člana Upravnog odbora JP za informisanje „Radio Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o imenovanju tri člana Upravnog odbora Fonda za korišćenje sredstava od naknade za korišć enje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i uglja opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Izmene i dopune Statuta JP Direkcija za građevinsko zemljište, stambene usluge, urbanizam i izgradnju „DIP Mladenovac” Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
27

Statut Privredne komore Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća
34

Odluka o utvrđivanju osnovice, stopa i načina plaćanja (doprinosa) Privrednoj komori Beograda u 2003. godini

Akti javnih komunalnih preduzeća