» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Turističkoj organizaciji Beograda

Akti Grada
1

Pokazatelj rasta potrošačkih cena u avgustu 2013. godine

Akti Grada
1

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Odluka o izmeni Poslovnika o radu Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni prostor – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o izmeni rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Voždovac – 8

Akti gradskih opština Voždovac
9

Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije zamenika direktora JP „Poslovni prostor – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
9

Odluka o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
11

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JP „Bodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka za period 20. jun – 31. decembar 2013. godine

Akti gradskih opština Grocka
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja za 2013. godinu sa finansijskim planom JP Direkcije za izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
12

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
12

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
13

Rešenje o imenovanju direktora JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
13

Rešenje o razrešenju direktora JP Direkcija za izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
13

Rešenje o imenovanju direktora JP Direkcija za izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
13

Rešenje o razrešenju direktora JP „Bodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
13

Rešenje o imenovanju direktora JP „Bodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
14

Zaključak o ispravci greške u rešenju SO Grocka broj 015-716 od 18. novembra 1992. godine

Akti gradskih opština Grocka
14

Rešenje o davanju saglasnosti JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka na Odluku o utvrđivanju cena za priključenje novih korisnika na daljinski sistem grejanja sa Odlukom

Akti gradskih opština Grocka
14

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila „Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Rešenje

Akti gradskih opština Mladenovac
23

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
23

Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Zvezdara

Ispravke