» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Plan detaljne regulacije stambenog naselja „Altina” u Zemunu

Akti Grada
19

Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
19

Izmene Socijalnog programa za zaposlene u javnim komunalnim preduzećima čiji je osnivač grad Beograd u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju

Akti Grada
20

Rešenje o režimu saobraćaja vozila kojima se obavlja snabdevanje na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
20

Rešenje o režimu kretanja teretnih motornih vozila kroz Beograd

Akti Grada
21

Pokazatelj rasta cena na malo u februaru 2005. godine

Akti Grada
21

Pravilnik o zvanjima, zanimanjima i platama postavljenih i zaposlenih lica u Opštinskoj upravi gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
24

Rešenje o prestanku mandata odbornicima Skupštine opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
24

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
24

Odluka o razrešenju Milana Popovića dužnosti predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
24

Odluka o davanju saglasnosti na razrešenje Gorana Kreclovića dužnosti zamenika predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
24

Rešenje o razrešenju Gorana Kreclovića dužnosti zamenika predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
25

Odluka o izboru predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
25

Rešenje o razrešenju članova Opštinskog veća

Akti gradskih opština Zvezdara
25

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
25

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
25

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
26

Rešenje o postavljenju sekretara gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
26

Odluka o izboru članova Opštinskog veća

Akti gradskih opština Zvezdara
26

Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
26

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
26

Rešenje o razrešenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
26

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
27

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
27

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
27

Rešenje o razrešenju Miodraga Maljkovića dužnosti zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
27

Rešenje o imenovanju Mirjane Jakovljević za zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
27

Rešenje o razrešenju direktora JP „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
27

Rešenje o imenovanju direktora JP „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
28

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora JP „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
28

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora JP „Poslovni prostor Zvezdara” – predstavnika osnivača

Akti gradskih opština Zvezdara
28

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor Zvezdara” – predstavnika osnivača

Akti gradskih opština Zvezdara
28

Rešenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika lista „Naša Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
28

Rešenje o imenovanju zamenika glavnog i odgovornog urednika lista „Naša Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
29

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
29

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
29

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
29

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru predsednika i članova radnih tela Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
29

Rešenje o obrazovanju Komisije za stipendiranje mladih sportista

Akti gradskih opština Barajevo
30

Rešenje o davanju saglasnosti na uvećanje ukupnog iznosa sredstava za isplatu uvećane zarade JKP „10. oktobar” Barajevo za januar 2005. godine

Akti gradskih opština Barajevo
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „10. oktobar”, Barajevo i Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Barajevo o poveravanju poslova JKP „Infostan”, Beograd

Akti gradskih opština Barajevo
30

Odluka o poveravanju poslova JKP „Infostan”, Beograd

Akti gradskih opština Barajevo
30

Odluka o poveravanju poslova naplate komunalnih usluga

Akti gradskih opština Barajevo
31

Odluka o određivanju granica zona za naplatu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Mladenovac
31

Odluka o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave

Akti gradskih opština Mladenovac
34

Odluka o poslovnom prostoru opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
37

Odluka o Javnom pravobraniocu opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
39

Odluka o izmenama Odluke o javnim priznanjima opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
39

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, stambene usluge, urbanizam i izgradnju Mladenovca

Akti gradskih opština Mladenovac
40

Odluka o pripremanju plana detaljne regulacije između ulice Kosmajske, Moravske i Bataševskog potoka

Akti gradskih opština Mladenovac
40

Rešenje o razrešenju dužnosti u Opštinskoj izbornoj komisiji SO Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
41

Rešenje o imenovanju predsednika, sekretara i članova Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu i njihovih zamenika

Akti gradskih opština Mladenovac
41

Rešenje o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja opština Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
42

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta JP „DIP – Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
42

Pravilnik o kriterijumima za dodelu stanova u zakup na teritoriji opštine Mladenovac izbeglim i interno raseljenim licima

Akti gradskih opština Mladenovac
44

Plan o izmeni i dopuni Plana postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
44

Izmene i dopune Statuta JP Direkcije za građevinskog zemljište, stambene usluge, urbanizam i izgradnju „DIP – Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
45

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa gradske opštine i o platama i naknadama izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima i službama opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Odluka o izmeni Odluke o korišćenju poslovnog prostora opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
48

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor koji koristi opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
48

Odluka o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
53

Plan postavljanja pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
55

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Privredne komore Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća
55

Ispravka Odluke o sprovođenju Rešenja gradonač elnika grada Beograda broj 38-572/04-G – cene vode i usluge kanalizacije

Ispravke
55

Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije

Ispravke