» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Pravilnik o davanju u zakup poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja grad Beograd

Akti Grada
2

Pravilnik o načinu pripreme i dostavljanja materijala gradonačelniku grada Beograda

Akti Grada
5

Rešenje o izmeni Rešenja gradonačelnika grada Beograda broj 5-76/05-G od 28. januara 2005. godine

Akti Grada
5

Odluka o organizaciji Opštinske uprave gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
11

Odluka o Javnom pravobranilaštvu gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
13

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih organa i platama lica koja bira, imenuje i postavlja Skupština opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
13

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Savski venac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
20

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji i radu organa gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
20

Poslovnik Skupštine opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
28

Rešenje o prestanku mandata odborniku Srpske radikalne stranke dr Gordani Paunović-Milosavljević i dodeljivanju mandata odborniku Srpske radikalne stranke Slavici Luković

Akti gradskih opština Čukarica
28

Rešenje o izmenama Rešenja o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica JP” (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Čukarica
28

Rešenje o razrešenju direktora Kulturno-obrazovnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o postavljenju direktora Kulturnoobrazovnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica JP”

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica JP”

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kulturne ustanove Galerija ’73

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o postavljenju direktora Kulturne ustanove Galerija ’73

Akti gradskih opština Čukarica
29

Odluka o izmenama Odluke o građevinskom zemljiš tu

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program ulaganja sredstava Fonda u sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica proizvodnje uglja i električne energije u opštini Lazarevac u 2005. godini

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Rešenje o davanju saglasnosti na plan rada i plan prihoda i rashoda JPKP „Lazarevac”, Lazarevac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o određivanju najvišeg nivoa cena komunalnih usluga

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o izboru članova Saveta za borbu protiv korupcije

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Pravilnik o postavljanju letnjih bašta ugostiteljskih objekata na javnim površinama u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
35

Odluka o javnim priznanjima opštine Mladenovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Mladenovac
36

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, stambene usluge, urbanizam i izgradnju Mladenovca (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Mladenovac
39

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Mladenovcu (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Mladenovac
40

Rešenje o davanju saglasnosti na cene osnovnih komunalnih proizvoda i usluga – vode i kanalizacije, iznošenja smeća i isporuke toplotne energije koje plaćaju neposredni korisnici

Akti gradskih opština Obrenovac
41

Zaključak o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
42

Odluka o raspisivanju izbora za savete mesnih zajednica na području gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac