» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Rešenje o razrešenju članova školskih odbora u osnovnim školama

Akti Grada
3

Rešenje o imenovanju članova školskih odbora u osnovnim školama

Akti Grada
5

Rešenje o razrešenju članova školskih odbora u srednjim školama

Akti Grada
5

Rešenje o imenovanju članova školskih odbora u srednjim školama

Akti Grada
6

Poseban kolektivni ugovor za predškolske ustanove grada Beograda

Akti Grada
16

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica Vinodolske, Lješke, NH Petra Mećave i Lazara Kujundžića – opština Čukarica

Akti Grada
16

Pokazatelj rasta cena na malo u maju 2005. godine

Akti Grada
17

Odluka o završnom računu opštine Savski venac za 2004. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
26

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Savski venac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
34

Odluka o stavljanju van snage Odluke SO Savski venac o uslovima za pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove na teritoriji opštine Savski venac („Službeni list Beograda”, broj 10/94)

Akti gradskih opština Savski venac
34

Odluka o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Savski venac i opštine Kurbeova, Republika Francuska

Akti gradskih opština Savski venac
34

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
39

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o područjima mesnih zajednica opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
40

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu i postupku davanja u zakup i određivanju zakupnine za poslovne zgrade i prostorije čiji je korisnik opština Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
41

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2004. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
48

Odluka o radnom vremenu u određenim delatnostima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
50

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
50

Plan detaljne regulacije za proširenje starog groblja u naseljenom mestu Veliki Crljeni

Akti gradskih opština Lazarevac
54

Plan detaljne regulacije za uređenje i izgradnju novog groblja u naseljenom mestu Veliki Crljeni

Akti gradskih opština Lazarevac
59

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JP Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
59

Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu javnih priznanja

Akti gradskih opština Lazarevac
59

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac o visini cene za prenos vozila dizalicom „pauk”

Akti gradskih opština Lazarevac
59

Odluka o visini cene za prenos vozila dizalicom „pauk”

Akti gradskih opština Lazarevac
60

Odluka o završnom računu budžeta opštine Mladenovac za 2004. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
65

Odluka o održavanju čistoće u opštini Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
66

Odluka o izmeni Odluke o određivanju granica zona za naplatu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Mladenovac
66

Odluka o izmenama Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Mladenovac
67

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila

Akti gradskih opština Mladenovac
67

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Pijace Mladenovac”

Akti gradskih opština Mladenovac
68

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za vršenje javne službe u oblasti fizičke kulture Sportsko-rekreacioni centar Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
68

Odluka o pripremanju plana detaljne regulacije za prostor između ulica Karađorđeve, Magistralnog puta M-23, reke Veliki Lug i industrijske zone u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
69

Odluke o pripremanju plana detaljne regulacije kompleksa specijalne bolnice za interne bolesti i prostora između ulica Bože Damnjanovića, Kneza Lazara i Dimitrija Tucovića

Akti gradskih opština Mladenovac
69

Odluka o pripremanju plana detaljne regulacije Kvantaške pijace u Senaji u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
70

Plan detaljne regulacije Preduzeća „PIN” izmeđ u Kosmajske i Moravske ulice i Bataševskog potoka u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
77

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članu Opštinskog veća opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
77

Rešenje o razrešenju i izboru članova Opštinskog veća opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
78

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta opštine Obrenovac za 2004. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
81

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
83

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu

Akti gradskih opština Obrenovac
83

Odluka o dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa opštine i o platama i naknadama izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposleniih lica u organima i službama opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
83

Izmena Plana za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
83

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac