» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije između Severnog bulevara, Veljka Dugoševića, Supilove, Pante Srećkovića, Dragice Pravice i granice DUP-a Sportsko-rekreativnog kompleksa gradskog parka „Zvezdara”

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju stratešoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju kablovskih vodova 110 kV od RP 110 kV TS „Beograd 1’’ do TS 110/10 kV „Pionir”

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra – blok D6

Akti Grada
4

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu generalnog plana Mladenovca 2021.

Akti Grada
5

Odluka o razrešenju predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Odluka o izboru predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje zamenika predsednika gradske opštine Zvezdara – 6

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Odluka o izboru članova Opštinskog veća

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Odluka o organizaciji organa gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Odluka o Opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Zvezdara
19

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
19

Odluka o izmeni Odluke o privremenom utvrđivanju broja, područja, naziva, poslova, sredstava za rad i organa mesnih zajednica za teritoriji opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
20

Poslovnik Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
29

Rešenje o razrešenju članova Opštinskog veća

Akti gradskih opština Zvezdara
29

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine

Akti gradskih opština Zvezdara
29

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine

Akti gradskih opština Zvezdara
29

Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
29

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
30

Rešenje o razrešenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
30

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
30

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
30

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
30

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
30

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
31

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
31

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
31

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
31

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
31

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara’’

Akti gradskih opština Zvezdara
32

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
32

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
32

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
32

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
32

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
33

Rešenje o razrešenju glavnog i odgovornog urednika lista „Naša Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
33

Rešenje o razrešenju zamenika glavnog i odgovornog urednika lista „Naša Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
33

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji i radu organa gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
33

Odluka o sazivanju i radu zbora građana u gradskoj opštini Zemun

Akti gradskih opština Zemun
34

Odluka o ustanovljenju javnih priznanja gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
35

Odluka o pijacama kojima upravlja JP „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
38

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
38

Rešenje o razrešenju Milice Šaranović dužnosti člana Saveta za razvoj i unapređenje privatnog preduzetništva, poljoprivrede, stočarstva, šumarstva i vodoprivrede, zbog prestanka odbornič kog mandata

Akti gradskih opština Zemun
38

Rešenje o izboru novog člana Saveta za razvoj i unapređenje privatnog preduzetništva, poljoprivrede, stočarstva, šumarstva i vodoprivrede

Akti gradskih opština Zemun
38

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
39

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – JP”

Akti gradskih opština Čukarica
39

Rešenje o izboru predsednika opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
39

Rešenje o konstatovanju ostavke predsednika opštine

Akti gradskih opština Grocka
39

Rešenje o konstatovanju ostavke zamenika predsednika opštine

Akti gradskih opština Grocka
39

Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje zamenika predsednika opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
40

Rešenje o razrešenju članova Opštinskog veća opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
40

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
40

Odluka o dodeli nagrada opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
40

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
47

Odluka o izmeni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Lazarevac
47

Odluka o izmeni Odluke o građevinskom zemljištu

Akti gradskih opština Lazarevac
47

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Lazarevac
49

Odluka o izmeni Odluke o određivanju delova urbanističkih planova koji se mogu primenjivati do donošenja novih urbanističkih planova

Akti gradskih opština Lazarevac
49

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje objekata komunalne infrastrukture u opštini Lazarevac sa finansijskim planom za 2005. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
49

Rešenje o davanju saglasnosti na program rada Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti opštine Lazarevac za 2005. godinu i na Odluku o utvrđivanju kriterijuma i visine naknade za rad predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Lazarevac