» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 32-2023, izdat 2023-05-22
veličina 295.29 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija iz budžeta Grada Beograda za 2016. godinu JP „Gradsko stambeno”

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija JP „Hipodrom Beograd” za 2016. godinu

Akti Grada
1

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
2

Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u septembru 2016. godine

Akti Grada
2

Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
3

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Odluka o prestanku postojanja i ukidanju izdavača medija Javnog preduzeća za informisanje „Radio – Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Rešenje o izboru člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Rešenje o izboru članova Komisije za predstavke i žalbe Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Rešenje o izboru članova Komisije za propise Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Rešenje o izboru članova Saveta za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o izboru članova Saveta za budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o prestanku funkcije predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora JP Direkcija Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora JP Direkcija Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora JPKP „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora JPKP „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora JP „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora JP „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za kulturu Lazarevac sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2016. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
7

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac za 2016. godinu sa finansijskim planom za 2016. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
7

Poslovnik Skupštine Gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Obaveštenje Zavoda za spomenike kulture Grada Beograda – Ustanove kulture od nacionalnog značaja

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
24

Odluka kojom se utvrđuje da odredba člana 17. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda („Službeni list Grada Beograda”, br. 57/13 i 62/14), u vreme važenja, nije bila u saglasnosti sa zakonom

Akti Ustavnog suda Srbije