» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o najvišem nivou cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobrać aju

Akti Grada
1

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Vojvode Šupljikca, Radivoja Koraća, Mileševske, Mate Vidakovića, Daničareve, Jovana Rajića, Todora od Stalaća i Žičke

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije naselja Ostružnica – faza II

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dvostrukog voda 110 KV od granice regulacionog plana naselja Mirijevo do postojeće TS 110/35 (110/10 KV) „Beograd 1"

Akti Grada
5

Rešenje o određivanju ulica u kojima se uvodi poseban režim saobraćaja (pešačke zone)

Akti Grada
5

Pokazatelj rasta cena na malo u julu 2005. godine

Akti Grada
5

Rešenje o određivanju sekretara Skupštine opštine za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu stranaka za slobodan pristup informacijama

Akti gradskih opština Voždovac
5

Izmene i dopune Statuta JP „Poslovni centar – Rakovica"

Akti gradskih opština Rakovica
6

Odluka o izmeni Odluke o određivanju delova urbanističkih planova koji se mogu primenjivati do donošenja novih urbanističkih planova

Akti gradskih opština Lazarevac
7

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o privremenim pravilima građenja u opštini Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Godišnjeg programa ulaganja sredstava Fonda u sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica proizvodnje uglja i električne energije u opštini Lazarevac u 2005. godini

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Izmene i dopune Plana za postavljanje privremenih objekata u mesnim zajednicama na teritoriji opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Odluka o raspisivanju konkursa za raspodelu stanova izgrađenih iz sredstava za solidarnu stambenu izgradnju

Akti gradskih opština Mladenovac
11

Odluka o osnivanju ustanove za vršenje javne službe u oblasti fizičke kulture Sportsko-rekreacioni centar Mladenovac – prečišćen tekst

Akti gradskih opština Mladenovac
12

Odluka o osnivanju Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti – prečišćen tekst

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Odluka o dopuni Odluke o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Obrenovac
13

Odluka o radu i matičnim područjima mesnih kancelarija na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
14

Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Odluka o ustanovljavanju opštinske nagrade „Vatrogasac godine"

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Odluka o ustanovljavanju opštinske nagrade „Policajac meseca"

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Odluka o određivanju organa gradske opštine Obrenovac za donošenje odluka o izradi urbanistič kih planova za teritoriju gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Odluka o izmeni Odluke o određivanju urbanistič kih planova i delova urbanističkih planova koji se mogu primenjivati do donošenja novih urbanističkih planova

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Odluka o izmeni Odluke o izradi plana detaljne regulacije „Belo polje" u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
20

Privremena pravila građenja u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
24

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o izmeni i dopuni Statuta Javnog preduzeć a za informisanje „Obrenovac" u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Sopot za 2004. godinu

Akti gradskih opština Sopot
27

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
28

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeć a „Pijace Ropočevo"

Akti gradskih opština Sopot
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta „JKP Sopot" Sopot

Akti gradskih opština Sopot
30

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Pijace Ropočevo"

Akti gradskih opština Sopot
30

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Pijace Ropočevo"

Akti gradskih opština Sopot
30

Odluka o utvrđivanju cena prevoza

Akti javnih komunalnih preduzeća
31

Ispravka Rešenja o određivanju naziva ulica u vikend naselju na Kosmaju

Ispravke