» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2023. годину-2023, izdat 2023-09-14
veličina 9.86 MB
1

Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za zaposlene i nezaposlene porodilje za 2011. godinu

Akti Grada
1

Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda – pešačke zone

Akti Grada
2

Statut gradske opštine Zemun (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Zemun
16

Odluka o rebalansu budžeta opštine Grocka za 2010. godinu

Akti gradskih opština Grocka
22

Odluka o izmeni Odluke o Upravi gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
22

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKSP „Grocka” o povećanju cena komunalnih usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Grocka
22

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2010. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u gradskoj opštini Lazarevac za period od 2010. godine do 2014. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
44

Rešenje o promeni naziva ulica u Mesnoj zajednici „Junkovac”

Akti gradskih opština Lazarevac
44

Rešenje o utvrđivanju naziva ulice u Mesnoj za jednici „Zupanjac”

Akti gradskih opština Lazarevac
44

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog od bora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac” – 44

Akti gradskih opština Lazarevac
45

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac” – 45

Akti gradskih opština Lazarevac
45

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
45

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
45

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2010. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
52

Odluka o izmeni Odluke o ustanovljenju opšti nske stipendije za studente

Akti gradskih opština Mladenovac
52

Rešenje o prestanku mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
52

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
52

Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, rokovi ma i načinu plaćanja članarine (doprinosa) Pri vred noj komori Beograda u 2011. godini

Akti javnih komunalnih preduzeća