» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Uputstvo o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Gradskoj upravi 1

Akti Grada
3

Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor studenata sa invaliditetom za dodelu stipendija

Akti Grada
3

Pokazatelj rasta cena na malo u januaru 2005. godine

Akti Grada
3

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o postavljenju direktora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o izboru Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Voždovac
9

Rešenje o izboru Opštinske komisije za rešavanje stambenih potreba boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica

Akti gradskih opština Voždovac
9

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika

Akti gradskih opština Voždovac
9

Rešenje o imenovanju Komisije za komasaciju za teritoriju opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
10

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
15

Odluka o budžetu opštine Mladenovac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
19

Odluka o utvrđivanju granica zona građevinskog zemljišta na području gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
20

Odluka o izmeni Odluke o građevinskom zemljištu

Akti gradskih opština Obrenovac
20

Odluka o uređivanju obavljanja pojedinih poslova u komunalnoj delatnosti održavanja čistoće na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeć a za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
22

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju javnog preduzeća za informisanje „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
22

Odluka o izmeni Odluke o Fondu za ekologiju opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Odluka o izmeni Odluke o sticanju i načinu korišć enja stanova u državnoj svojini na kojima je korisnik gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Odluka o osnivanju Lokalnog saveta za zapošljavanje

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u određenim delatnostima i na određenim poslovima na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o poveravanju poslova projektovanja, izgradnje i održavanja distributivne gasovodne mreže i dugoročnoj isporuci prirodnog gasa na teritoriji mesnih zajednica Barič i Mala Moštanica

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu za sprovođenje izbora odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Cenovnik o dopuni Cenovnika br. 15025 od 27. decembra 2004. godine

Akti javnih komunalnih preduzeća
27

Ispravka Odluke o Gradskoj upravi

Ispravke
27

Ispravka Poslovnika Skupštine grada Beograda

Ispravke
27

Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace”

Ispravke
28

Ispravka Odluke o Javnom pravobranilaštvu opštine Stari grad

Ispravke