» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Uputstvo o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenja ukupnih javnih sredstava budžeta grada Beograda

Akti Grada
2

Pokazatelj rasta cena na malo u martu 2005. godine

Akti Grada
3

Pravilnik o zvanjima, zanimanjima i platama postavljenih lica i zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Voždovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o budžetu opštine Zvezdara za 2005. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja opština Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Odluka o završnom računu budžeta opštine Zemun za 2004. godinu

Akti gradskih opština Zemun
15

Odluka o budžetu opštine Zemun za 2005. godinu

Akti gradskih opština Zemun
19

Odluka o pružanju pravne pomoći u opštini Zemun

Akti gradskih opština Zemun
20

Odluka o Javnom pravobranilaštvu gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju JP „Poslovni prostor Zemun” za 2004. godinu

Akti gradskih opština Zemun
21

Rešenje o obrazovanju Komisije Skupštine opštine Zemun za rešavanje stambenih potreba boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

Akti gradskih opština Zemun
22

Rešenje o obrazovanju Komisije Skupštine opštine Zemun za spomenike i nazive ulica i trgova

Akti gradskih opština Zemun
22

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
23

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
23

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
23

Rešenje o dopuni Rešenja SO Zemun broj 06649/2004-1 od 16. novembra 2004. godine o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
23

Rešenje o dopuni Rešenja SO Zemun broj 06651/2004-1 od 16. novembra 2004. godine o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
24

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Novi Beograd i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
28

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
28

Odluka o Opštinskoj upravi gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
35

Odluka o načinu korišćenja stanova i sredstava na kojima je gradska opština Palilula nosilac prava raspolaganja

Akti gradskih opština Palilula
37

Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
40

Rešenje o razrešenju funkcije člana Opštinskog veća gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
40

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
40

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
40

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2005. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
43

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Rakovica i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Rakovica
45

Odluka o građanskom braniocu (ombudsmanu) za opštinu Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
46

Odluka o građanskom braniocu (ombudsmanu) za nacionalne manjine za opštinu Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
48

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji i radu organa opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
48

Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
49

Rešenje o razrešnju sekretara Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
49

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
49

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštne Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
49

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
50

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
50

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju i izboru članova stalnih radnih tela Skupštine

Akti gradskih opština Rakovica
50

Rešenje o osnivanju Saveta za zaštitu zdravlja Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
50

Rešenje o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
51

Rešenje o osnivanju Saveta za kulturu, informisanje i informatiku Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
51

Rešenje o osnivanju Saveta za obrazovanje Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
51

Rešenje o osnivanju Komisije za praćenje saobrać ajne problematike i telekomunikacija na teritoriji opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
52

Rešenje o razrešenju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
52

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
53

Izmene i dopune Plana za postavljanje pokretnih privremenih objekata u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
53

Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje objekata komunalne infrastrukture u opštini Lazarevac sa finansijskim planom za 2005. godinu – 53

Akti gradskih opština Lazarevac
53

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” za 2005. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
53

Rešenje o davanju saglasnosti na Program izgradnje objekata vodovoda i kanalizacije opštine Lazarevac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
54

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Surčin za 2004. godinu

Akti gradskih opština Surčin
55

Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2005. godinu

Akti gradskih opština Surčin
57

Odluka o osnivanju javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
59

Odluka o obaveznom iznošenju kućnog smeća

Akti gradskih opština Surčin
59

Odluka o izmeni Odluke o platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
59

Odluka o izmeni Odluke o načinu organizacije i privremenom ustupanju poslova iz delokruga Opštinske uprave Surčin

Akti gradskih opština Surčin
60

Odluka o određivanju granica zona građevinskog zemljišta na području gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
60

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama za 2005. godinu na području gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
61

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
61

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
62

Rešenje o razrešenju člana Komisije za međuopš tinsku i međunarodnu saradnju

Akti gradskih opština Surčin
62

Rešenje o izboru člana Komisije za međuopš tinsku i međunarodnu saradnju

Akti gradskih opština Surčin
62

Rešenje o razrešenju člana Saveta za razvoj i unapređenje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu

Akti gradskih opština Surčin
62

Rešenje o izboru člana Saveta za razvoj i unapređenje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu

Akti gradskih opština Surčin
62

Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju opštinske stipendije za studente

Ispravke